ro Romanian
X
en Englishfr Frenchro Romanian
Despre proiect – ,,Centru de zi",Năsăud
,,Centru de zi",Năsăud > Despre proiect

Despre proiect

Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Năsăud este beneficiar al proiectului Reabilitare și dotare clădire existentă pentru proiectul „Centrul de zi pentru persoane vârstnice și unitate de îngrijire la domiciliu, Oraș Năsăud, Județul Bistrița-Năsăud”, cod SMIS 115165, finanțat prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axă Prioritară 8: dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, prioritatea de investiții 8.1: Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul Specific 8.3: Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea, modernizarea și dotarea infrastructurii existente pentru înființarea unui nou centru social fără componentă rezidențială destinat persoanelor vârstnice. Prin urmare, realizarea proiectului de investiții propus va contribui la îndeplinirea Obiectivului Specific 8.3 al Priorității de investiții 8.1, întrucât se va asigura creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale de la nivelul orașului Năsăud. Scopul proiectului este de a contribui la dezvoltarea infrastructurii sociale la nivel local, regional și național și creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, prin înființarea unui centru social fără componentă rezidențială pentru persoanele vârstnice, prin intermediul căruia vor fi furnizate serviciile sociale de centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu

Descrierea investiției

Pentru înființarea centrului social cu funcțiunea de centru de zi și unitate de îngrijire la domiciliu se va reabilita, moderniza și dota o clădire aflată în domeniul public al orașului Năsăud, situată în centrul orașului, Str. Piața Unirii, nr. 15. Construcția existentă este o clădire cu regimul de înălțime parter și etaj, iar suprafața utilă totală este de 305,62 mp, în timp ce suprafața construită este de 203,53 mp. Suprafața aferentă parterului este de 150,73 mp, iar suprafața aferentă etajului este de 153,09 mp, pe lângă suprafața balconului de 16,31 mp. Pentru construcția modernizată se va îmbunătăți aspectul arhitectural al obiectului existent și se va îmbunătăți aspectul ambiental al amplasamentului.

Prin prezentul proiect se propune reabilitarea, modernizarea și dotarea unor spații existente la parterul și etajul tronsonului C, care formează unul dintre corpurile sediului Primăriei Năsăud, în spații adecvate unui centru social fără componentă rezidențială pentru persoanele vârstnice. De asemenea, parterul și etajul 1 se vor recompartimenta pentru a îndeplini funcțiile necesare bunei desfășurări a funcționării centrului. Accesul la etaj se va realiza prin casa scării, din holul de intrare, situat la parterul clădirii și va exista o cale de acces pentru persoanele cu dizabilități, prin achiziționarea și instalarea unui lift special în acest sens.

Având în vedere specificul apelului de proiecte, investiția propusă va ține cont de exigențele persoanelor cu dizabilități prin particularizarea grupurilor sanitare la nevoile pe care le au, construcția unor rampe de acces conform normativelor în vigoare, dar și accesibilizarea spațiilor comune prin instalarea unor plăcuțe/ lumini semnalizatoare. De asemenea, se va asigura achiziționarea tuturor dotărilor/ echipamentelor necesare, inclusiv a unui autovehicul adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilități, astfel încât după finalizarea implementării și după obținerea acreditării, infrastructura să poată fi utilizată conform scopului intenționat.

Rezultatele proiectului

1. 1 clădire reabilitată și dotată și transformată în centru social fără componentă rezidențială pentru persoane vârstnice, în cadrul căreia funcționează serviciul social de centru de zi și serviciul social de unitate de îngrijire la domiciliu;

2. Minimum 100 de beneficiari de servicii sociale oferite de centrul de zi pentru persoane vârstnice și minimum 50 de persoane beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu;

3. 1 autovehicul achiziționat pentru dotarea centrului social.

Principii orizontale

EGALITATE DE SANSE

Egalitate de gen

UAT Orașul Năsăud asigura egalitatea de șanse, inclusiv egalitatea de gen, în rândul angajaților si colaboratorilor săi, conform legislației în vigoare.

Egalitatea de gen va fi asigurata printr-o structura echilibrata între femei si bărbați în ceea ce privește grupul ținta, în măsura în care acest aspect este posibil, cu toate ca numărul persoanelor vârstnice de gen feminin de la nivel local este mai mare.

De asemenea, în cadrul echipei de proiect se va asigura o structura echilibrata, fiind implicate atât cel puțin 4 persoane de gen masculin, cât si cel puțin 5 persoane de gen feminin din partea UAT Orașul Năsăud. Toți cei implicați în proiect vor participa în mod egal la activitățile desfășurate în cadrul infrastructurii sociale, iar remunerația se va realiza pe baza tratamentului egal, în conformitate cu responsabilitățile si atribuțiile fiecăruia.

De asemenea, după finalizarea proiectului, centrul social va dispune de website-ul si de materiale tipărite prin intermediul cărora vor fi promovate mesajele de informare si conștientizare cu privire la egalitatea de șanse si de gen.

Nediscriminare

Activitățile proiectului se supun reglementarilor care interzic discriminarea prin faptul ca prestatorii de servicii au fost selectați în urma unei licitații cu criterii transparente si universale.

Echipa de management a fost constituita pe principii nediscriminatorii, conform CV-urilor si fiselor de post anexate. Prevenirea discriminării în etapa de implementare se realizează prin participarea în mod egal a tuturor membrilor echipei de proiect, iar în privința remunerației se va asigura tratamentul egal în conformitate cu atribuțiile si responsabilitățile fiecăruia. De asemenea, se vor organiza ședințe/ întâlniri periodice cu cei din echipa de proiect, în cadrul cărora va fi încurajata respectarea egalității de șanse.

Referitor la activitatea de achiziții, documentația de atribuire va conține criterii stabilite anterior pentru orice societate, fără discriminare.

Astfel, criteriile specificate în anunțurile de intenție vor fi clare si obiective, atribuirea contractului de achiziții se va realiza exact după acestea, iar plata societăților se va realiza nediscriminatoriu, la timp, cu suma si modalitatea de plata prevăzută prin contract si cu respectarea normelor legale. Totodată, se vor respecta principiile de conduita profesionala si respect reciproc.

În plus, investiția se adresează persoanelor vârstnice si nu va fi perceputa niciun fel de taxa pentru utilizarea infrastructurii sociale, fiind permis accesul liber oricărei persoane. De asemenea, Serviciul Social de Asistența Sociala va practica principiul egalității de șanse si nediscriminării în furnizarea de servicii sociale în favoarea beneficiarilor.

Accesibilitate persoane cu dizabilități

În ceea ce privește accesibilitatea mediului fizic al clădirii reabilitate, precizam ca proiectul de față prevede crearea de facilități pentru persoanele cu dizabilități (achiziționarea si instalarea unui lift de acces), accesibilizarea tuturor punctelor de acces si proiectarea spațiilor astfel încât sa se țină cont de nevoile acestora. De asemenea, în cadrul clădirii reabilitate vor fi asigurate grupuri sanitare separate pentru persoanele cu dizabilități, accesibilizate conform normativelor în vigoare.

Referitor la accesibilitatea mediului informațional, precizam ca aceasta este definita ca fiind capacitatea persoanelor cu dizabilități de a observa, înțelege, naviga si interacționa cu spațiul web. Accesibilitatea web se adresează tuturor dizabilităților senzoriale si motorii ce afectează accesul pe internet, cum ar fi: deficienta de vedere (parțiala sau totala), deficienta de auz (parțiala sau totala), una sau mai multe dizabilități motorii (paralizie cerebrala, hemipareza, tetrapareză, dezvoltare motorie deficitara), dificultăți de învățare, dizabilități cognitive si neurologice, dificultăți de comunicare, de achiziție si dezvoltare a limbajului precum si tulburări ale comportamentului adaptiv si social. În acest sens, precizam ca prin intermediul proiectului va fi creat un site al centrului social, care va fi accesibilizat conform prevederilor Ghidului privind realizarea paginilor web pentru administrația publica centrala si locala din România.

Schimbări demografice

Schimbările demografice au impact major asupra economiei europene si a statelor membre, afectând în aceeași măsura atât zonele rurale, cât si pe cele urbane si având implicații ce impun o serie de masuri pro active. La nivel național, pot fi identificate toate formele ale fenomenului de schimbare demografica: migrație masiva, rata natalității scăzută, îmbătrânirea populației etc. Pentru apelul de proiecte de față, cel mai relevant astfel de fenomen este îmbătrânirea demografica, care este valabil inclusiv în cazul Orașului Năsăud, dar mai ales

al județului Bistrița-Năsăud, unde creșterea speranței de viața, dar si migrația externa au determinat creșterea ponderii populației vârstnice, de 65 de ani si peste.

Prezentul proiect prevede implicarea persoanelor vârstnice în calitate de voluntari în cadrul centrului social. Acestea vor ajuta la desfășurarea activităților care vor avea loc în cadrul centrului de zi, mai exact vor ajuta la distribuirea hranei, vor împarți materialele didactice necesare realizării de obiecte ornamentale, vor ajuta la pregătirea salii pentru zilele în care exista serate dansante. Atașate prezentei Cereri de finanțare sunt contractele de voluntariat încheiate cu persoanele vârstnice care doresc sa se implice în mod activ în desfășurarea activității centrului.

Datorita faptului ca în cadrul prezentului centru se va pune accent pe voluntariat, exista posibilitatea ca în cele din urma persoanele vârstnice autonome sa devina angajate si active pe piața muncii din orașul Năsăud.

Sari la conținut